Ugrás a tartalomhoz
Arterior Komplex főoldal

A védettbeszerzésről

Védett foglalkoztatás

A 2017. január. 1.én hatályba lépő közbeszerzési törvény alapján

Védett munkahely: az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzit vagy tartós foglalkoztatást, és a munkavállalóinak legalább a 30%a a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §a szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül, valamint az olyan munkáltató, amely működésének fő célja hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása.

A közbeszerzési törvény alapján a védett munkahelyektől való beszerzésnek több lehetősége is van.

1. Fenntartott szerződések

33. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja, vagy a Kormány által elrendelt esetben köteles fenntartani az olyan, védett munkahelynek minősülő szervezetek, továbbá szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezetek számára, amelyek 30%+ot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztatnak , valamint az olyan szociális foglalkoztatás keretében szociális intézményben ellátottakat foglalkoztató szervezeteknek, amelyek 30%+ot meghaladó mértékben fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak. Az ajánlatkérő úgy is rendelkezhet, vagy a Kormány által elrendelt esetben köteles úgy rendelkezni, hogy a közbeszerzési szerződést olyan munkahely+teremtési program keretében kell teljesíteni, amelynek keretében legalább 30%+ban megváltozott munkaképességű, fogyatékos vagy hátrányos helyzetű személyek kerülnek alkalmazásra a szerződés teljesítése során (védett munkahely+teremtési program). Erre a tényre az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérőnek hivatkoznia kell.
(2) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésnek megfelelően fenntartott szerződés esetében köteles biztosítani az Európai Unióban letelepedett azon gazdasági szereplő esélyegyenlőségét, amely 30%+ot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű, fogyatékos vagy hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat.

Tehát az Ajánlatkérőknek közbeszerzési eljárás keretén belül lehetőségük van jogszerűen a védett munkahelyek számára fenntartani az adott beszerzése iket. Ebben az esetben mar az eljárás megindításakor a felhívásban vagy az összefoglaló tájékoztatásban jelezni kell.

Amennyiben a közbeszerzési eljárás fenntartottként kerül kiírásra, abban az esetben csak védett munkahelyek képesek ajánlatot tenni. Itt érdemes figyelembe venni a Közbeszerzési Hatóság Elnökének 2014. szeptember 17.én megjelent 2014/109es tájékoztatóját.

Ha ajánlatkérő a Kbt. 29. §+ának megfelelően fenntartja a közbeszerzési eljárásban való rész+ 􀀀étel jogát, úgy azt valamennyi – ajánlattevői oldalon megjelenő – szereplőre (közös ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasságot igazoló szervezet) kiterjedően kell érteni.
Kérdéses lehet továbbá, hogy az ajánlatkérő – tipikusan az eljárást megindító felhívásában – korlátozhatja+e az ajánlattevői oldal egyes szereplőire e fenntartást.

A Kbt. 29. §+ához fűzött törvényi indokolás értelmében az ilyen szervezetek számára fenn+tartott eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely az előbbi minőségnek megfelel. A szabályozás nemzeti és uniós szinten is megfogalmazott célja – elhelyezkedés, társadalmi befogadás támogatása, megváltozott/fogyatékos munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése – alapján ugyanakkor e kérdés annak függvényében dönthető el, hogy – nyertesség esetén – ténylegesen részt vesznek+e a szerződés teljesítésében ötven százalékot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű/fogyatékos munka+􀀀állalók.
Miután e munkavállalók az ajánlattevő által – közvetlenül – bevontan (önállóan vagy alvállalkozóként bevont szervezet munkavállalójaként) is részt vehetnek a szerződés teljesítésében, álláspontunk szerint az ajánlatkérő nem korlátozhatja a Kbt. 29. § szerinti fenntartást az ajánlattevőre (részvételre jelentkezőre).

A tájékoztatóban egyértelműen leírásra kerül, hogy a fenntartott szerződések esetén a fenntartást nem csak magára az Ajánlattevőre kell érteni, hanem a szerződésben további résztvevő gazdasági szereplőre. Tehát ha az Ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vagy alvállalkozót, akkor ezen szereplők tekintetében is fenn kell állni a védett munkahelynek való megfelelésnek. Azonban Ajánlatkérő a teljesítés során nem kötheti ki, hogy a gazdasági szereplő(k) munkavállalói közül, csak és kizárólag megváltozott munkaképességük végezhetik el magát a teljesítést.

Kivételek

111. § E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő
t) a védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által előállított áruk, vagy teljesített szolgáltatások beszerzésére.

A kivételi kör alapján Ajánlatkérőknek lehetőségük van uniós értékhatárt el nem érő beszerzéseiket a közbeszerzés alkalmazása nélkül lefolytatni e paragrafus alapján, amennyiben a beszerzés védett munkahelytől történik.

Értékhatárok:

minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a) b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 135 000 euró, azaz 41 427450 forint

a Kbt. 5. §a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékleté ben) nem szerepel, 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint

közszolgáltatóknál az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 418 000 euró, azaz 128 271 660 forint

A Linea cégcsoportról rövid bevezető

A Linea cégcsoport 20 éve van stabilan jelen a hazai bútoripari piacon, telephelyeink száma hét, a közvetlenül alkalmazottak létszáma összességében több mint 250 fő. Vállalkozásunk döntően a hazai piacon aktív, azonban az utóbbi években egyre intenzívebben szállítunk külföldi belsőépítészeti piacokra is. Bútoripari munkákat illetően minden területen rendelkezünk saját termelő kapacitással, szolgáltatásaink a belsőépítészeti és bútoripari piac teljes körére kiterjednek.

Referencia képek képváltó